เนื้อหา

 

.
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาเดา  หมู่ที่ 6  บ้านนาเดา  ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 
                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสริมซ้ายบ้านนาเดา  ที่อยู่  หมู่ที่ 6 บ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง  ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 โดยอาศัยโรงฝึกงานของโรงเรียนเป็นสถานที่อบรมเลี้ยงดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ ก่อตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยครูใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (นายสุวัฒน์   ปง กาวงศ์) เป็นผู้เริ่มจัดตั้ง โดยไม่อาศัยงบประมาณแต่อย่างใดเลยรับเด็กอายุ 4-5 ปีทั้งชายและหญิง เพื่อเตรียมเข้าเรียนชั้น ป.1 ครั้งแรกมีเด็กเข้าอยู่ในศูนย์ ทางโรงเรียนจัดเป็นชั้นเด็กเล็กมีเด็ก 70 คน เก็บค่าบำรุงรักษาคนละ 20 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยงและอื่น ๆ ครูพี่เลี้ยงคนแรกคือ น.ส.พัฒนา   คำบุรี ชาวบ้านนาเดา วุฒิ ปวช. ต่อมาได้ลาออกเนื่องจากได้ทำงานที่หน่วยสร้างทางเสริมงาม-กิ่งทุ่งหัวช้าง กรมทางหลวง    เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 พร้อมกับทางโรงเรียนก็ได้ถ่ายรูปเด็กและทำหนังสือถึงทานนายอำเภอเสริมงาม (นายสุรศักร  เขมะนิจ)ในขณะนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ทำ หนังสือถึงสมาคม องค์การต่าง ๆ ปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือพอสมควร เช่น นายกิ่งกาชาด นำอุปกรณ์การเรียนมาแจก และหน่วยงานอื่น ๆ ก่อนนำของมาแจกแก่เด็ก  เช่น โรงเรียนวิทยาลำปาง  อ.เมือง จ. ลำปาง  ก็นำเสื่อผ้าเกามาแจกเป็นต้นส่วนพี่เลี้ยงเด็กก็เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ มีครูพี่เลี้ยงเป็นชายถัดมาจาก น.ส.พัฒนา คำบุรี คือ นายสมศักดิ์  ก๋าแก่น วุฒิ ม.ศ.3 ต่อมาได้ลาออกไปเพื่อไปเรียนต่อ จึงได้ครูพี่เลี้ยงอีกคือ
น.ส.ทองศรี  ไชยเมืองชื่น วุฒิ ม.ศ.3 อบรมเด็กเรื่อยมา
 
            ต่อ มาในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2525 ได้รับการสนับสนุนจากทานนายอำเภอเสริมงาม และเจ้าหน้าที่เด็กเล็กจากจังหวัดให้อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิ C.C.F .ในประเทศไทยโดยโครงการเด็กและครอบครัว C.C.F .ให้การสนับสนุนงบประมาณมีเด็กในโครงการ 60 คน โดยเป็นเด็กอายูระหว่าง3-6ขวบ เข้าศึกษาในศูนย์ ฯ มีเงินกองทุน 650,000บาท และได้ถอนความช่วยเหลือในเดือน กันยายน 2540 และปี 2540 ได้รับงบประมาณพัฒนาชุมชนในการจัดสรรอาคารศูนย์พัฒนาเด็กฯ จำนวน 575,000  บาท
 
  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ นายสมพร  ไชยเมืองชื่น นายกเทศมนตรีตำบลเสริมซ้าย ซึ่งมีนโยบายที่จะมุ่งมั่นด้านการจัด ศึกษาปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุตรหลานในชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป
 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเดา
นายดวงแก้ว  ไชยเมืองชื่น                               ประธานกรรมการ   
นายศรี   เขื่อนสอน                                         กรรมการ
นายแก้ว   ขัดผาบ                                            กรรมการ          
นายผัดแก้ว   แก้วยา                                         กรรมการ
นายอนุชา   ดวงสุภา                                         กรรมการ              
นายสมบูรณ์  ไชยราช                                       กรรมการ
นายเมธี  ใจอินถา                                             กรรมการ               
นางจาริยา  นวลอ้าย                                         กรรมการ
นางสาวอรุณรัตน์  นันตาแก้ว                            กรรมการและเลขานุการ
                 
ครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  คน
1. น.ส อรุณรัตน์  นันตาแก้ว  
2. นางลั่นทม  ปงกาวงค
 
 
 
 

 

Breadcrumbs